Voor u

Cijfers

Er zijn ongeveer 190.000 mensen met autisme in Nederland, slechts 28% heeft betaald werk, er zijn grote tekorten in de ICT waardoor dit werk massaal wordt uitbesteed naar het buitenland.

Tegen deze achtergrond is Social Enterprise Carapax IT opgericht

Met de start van de onderneming begin 2015, hadden we de intrinsieke motivatie om mensen met autisme duurzaam werk te bieden en kansen voor hen te creëren. Juist bedoeld voor hen voor wie het moeilijk is om een baan te verkrijgen of te behouden binnen andere bedrijven. Terwijl deze mensen een goede opleiding of al werkervaring achter de rug hebben en heel wat in hun mars hebben.

Inmiddels leveren eind 2017  dagelijks zo’n 40 IT professionals topprestaties voor u vanuit twee goed uitgeruste Competence Centers in Gouda en Eindhoven en zijn we gecertificeerd op de hoogste trede 3 gecertificeerd op de PSO ladder (Prestatieladder Socialer Ondernemen) en behoren daarmee tot de koplopers op het gebied van socialer ondernemen.

 

U koopt ICT sociaal in en maakt maatschappelijke impact

Door het inkopen van oplossingen bij Social Enterprise Carapax IT ontvangt u uitstekende kwaliteit en u maakt hiermee tegelijkertijd impact. Door uw sociale inkoop, kunnen wij duurzame banen bieden aan hen voor wie het verkrijgen of behouden van een baan, vanwege autisme, niet vanzelfsprekend is. U bouwt mee aan een ecologisch systeem.

Voordelen voor bedrijven en overheden

Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Hiermee wilde het kabinet meer mensen met een kwetsbare arbeidspositie aan het werk krijgen. Het kabinet en werkgevers hebben daarom afgesproken om extra banen te creëren. Dit wordt geregeld in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Veel mensen met autisme vallen in deze doelgroep.

Garantiebanen
In het sociaal akkoord staat dat er in de periode tot en met 2026 extra banen worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers moeten tot 2026 in totaal 100.000 banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid doet dit voor 25.000 mensen. Dit heet de banenafspraak.

Quotumregeling
Volgens de nieuwe wet moeten werkgevers met meer dan 25 werknemers een bepaald percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst te nemen: het quotum arbeidsbeperkten. Vanaf 2016 is er jaarlijks een meting, om na te gaan of werkgevers en de overheid nog steeds voldoen aan de Banenafspraak. Voldoen werkgevers daar niet aan, dan kan het zijn dat zij vanaf 2019 een quotumheffing van € 5000 per niet-ingevulde arbeidsplaats per jaar moeten betalen.

Door diensten uit te laten voeren vanuit Carapax Competence Centers tellen deze werkzaamheden voor de opdrachtgever als garantiebanen mee en treedt het wettelijk quotum voor die opdrachtgever niet in werking.

Social Return
Door de ICT sociaal en duurzaam in te kopen bij Carapax IT, voldoen veel bedrijven aan de gunningscriteria bij aanbestedingen van overheden. Vaak wordt social return toegepast in de vorm van een contractbepaling.

Extra voordelen voor de overheid

De overheid kan uiteraard ook sociaal bij Carapax IT inkopen en hiermee invulling geven aan de banenafspraak. Daarnaast verplicht de geleidelijke invoering van de participatie wet per 1 januari 2015 de Nederlandse gemeenten om arbeidsbeperkten te ontvangen en te begeleiden naar een baan. Hiervoor hebben gemeenten elk een lokaal beleid ontwikkeld, gemeentelijke verordeningen aangepast en (waar nodig) de organisatie aangepast.

Na de invoering van de Participatiewet vallen mensen met een arbeidsbeperking, die nog tot (gedeeltelijke) arbeidsparticipatie in staat zijn onder de verantwoordelijkheid van de gemeentes. Mensen met een beperking die niet tot arbeid in staat zijn blijven ressorteren onder het UWV.

Carapax IT zal zo veel mogelijk mensen met autisme een betaalde baan bezorgen waardoor de kosten van de uitkeringen bij de overheid verlaagd zullen worden, zorgkosten dalen en loonafdrachten plaatsvinden.

Autisme

Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Met autisme word je geboren, het wordt niet veroorzaakt door de opvoeding. Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. En dat brengt een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee.
Zo hebben mensen met autisme vaak een goed oog voor detail, zijn ze eerlijk, recht door zee, analytisch en hardwerkend, maar hebben ze moeite met overzicht houden en sociale contacten en hebben ze een opvallend beperkt aantal interesses of activiteiten. Autisme zie je niet aan de buitenkant, maar het heeft grote invloed op iemands leven. Elke dag opnieuw.

Onderstaand kennisdocument geeft antwoord op veel gestelde vragen over de banenafspraak en quotumregeling en gaat onder meer in op:

Om het kennisdocument te downloaden, klik hier om naar de site van de rijksoverheid te gaan.