Stationsplein 9H, 2801 AK Gouda | Larixplein 6, 5616 VB Eindhoven
0182-606707 | 040-3046029
welkom@carapaxit.nl

Privacyverklaring

Als deelnemer van Know Yourself deel je gegevens met ons, bijvoorbeeld je naam en e-mailadres. Maar ook geef je antwoord op vragen van de door jouw gekozen onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om jou meer inzicht te geven in wat stress voor jou betekent. Dit is privacygevoelige informatie. Daar gaan wij zorgvuldig mee om en in deze privacyverklaring leggen wij je uit hoe we dat doen.

Wie zijn wij?

Know Yourself is een stressmanagement programma dat bestaat uit de Know Yourself app en wordt begeleid door jouw eigen coach/begeleider. Dit programma is ontwikkeld door Carapax IT BV en deze organisatie verwerkt de (bijzondere) persoonsgegevens van deelnemers van het Know Yourself programma.

Stationsplein 9H

2801 AK Gouda

Tel: +31(0)182606707

welkom@carapaxit.nl 

Hoe gaan wij om met jouw persoonsgegevens?

Know Yourself  gaat zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens. We houden ons daarbij aan de geldende (privacy)wetgeving. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Know Yourself verwerkt als je deelnemer bent aan het programma.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Als je deelneemt aan Know Yourself deel je persoonsgegevens met ons. Hier moet je ons expliciet toestemming voor geven middels een toestemmingsverklaring of informed consent. Alleen dan mogen wij deze gegevens verwerken. Zonder toestemming mogen wij geen gezondheidsgegevens verwerken en kun je niet deelnemen aan Know Yourself.

De volgende (bijzondere) persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 • Naam, email en leeftijd
 • Antwoorden op door jou zelf samengestelde vragenlijsten
 • Hartslaggegevens

Wij verwerken deze gegevens om jou meer inzicht te kunnen geven in factoren die van invloed zijn op jouw stressniveau.

De verwerking van deze (bijzondere) persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen het  Know Yourself programma en worden niet gedeeld met andere organisaties.

Het gebruik van een andere app of een activity tracker is jouw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de wijze waarop deze apps of activity trackers omgaan met de door jou verstrekte gegevens. We wijzen je erop dat veel leveranciers van deze apps of activity trackers buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. Daardoor is mogelijk andere privacywetgeving dan de AVG van toepassing. We raden je aan om de privacyverklaring van deze leveranciers te raadplegen voor meer informatie over de wijze waarop zij jouw gegevens verwerken en de rechten die je hebt.

Hoe komen wij aan jouw gegevens?

Alle gegevens krijgen we rechtstreeks van jou. We leggen in ons verwerkingsregister vast van welke bronnen we gegevens hebben ontvangen.

Waarom verwerken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken deze gegevens om met jou te kunnen communiceren, ervoor te zorgen dat je gebruik kunt maken van het Know Yourself programma en om jou inzicht te kunnen geven in jouw persoonlijke stressniveau en daarmee samenhangende factoren.

Wat is de rechtsgrond om jouw persoonsgegevens te gebruiken?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van één van de onderstaande wettelijke grondslagen:

 • Je hebt toestemming gegeven.

We vragen alleen toestemming als dat nodig is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming kun je deze toestemming altijd weer intrekken. Je kunt dit doen door contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch of via e-mail.

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om een passend beschermingsniveau te waarborgen. We besteden veel aandacht aan een optimale beveiliging van onze systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Onze processen zijn zo ingeregeld dat alleen die medewerkers die toegang moeten hebben tot bepaalde systemen, daarvoor toegang krijgen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig. We hanteren daarbij de volgende bewaartermijnen:

 • Gegevens m.b.t. ingevulde vragenlijsten: 1 maand
 • Persoonsgegevens: 1 maand

Uw gegevens worden binnen deze termijn verwijderd vanaf het moment dat je jouw deelname aan het Know Yourself programma beëindigd.

Met wie delen we jouw gegevens?

Jouw gegevens zijn van jou. De gegevens worden met niemand anders gedeeld tenzij je daar zelf toe besluit (b.v. bij ondersteuning door een jobcoach).

Wat zijn je rechten?

Als deelnemer van het Know Yourself programma heb je (mogelijk) recht op; inzage en rectificatie, verwijderen van persoonsgegevens, beperking van het gebruik van persoonsgegevens, overdraagbaarheid van persoonsgegevens, bezwaar en het intrekken van gegeven toestemming.

Hieronder kun je lezen wat deze rechten inhouden en hoe je gebruik kunt maken van deze rechten.

Verzoek indienen
Wil je gebruik maken van een van jouw rechten neem dan contact met ons op. Dit kan per e-mail: coaching@carapaxit.nl

Uw rechten:

 • Beperking van de verwerking
  Als je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kun je verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat de gegevens voor een bepaalde tijd niet door ons verwerkt mogen worden.
 • Overdracht van de gegevens (dataportabiliteit)
  Je hebt het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst die je met ons hebt gesloten of op basis van jouw toestemming. Het gaat hier alleen om persoonsgegevens die wij van jou zelf hebben ontvangen en niet om gegevens die wij van derden hebben ontvangen. Het doel van dit recht is om je in staat te stellen deze gegevens eenvoudig over te dragen aan een andere partij.
 • Recht van bezwaar
  Je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van een derde. In dat geval zullen wij jouw gegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Hoe u gebruik kunt maken de rechten:

 • Gegevens inzien of verbeteren
  Je hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of
  verwijderen.
 • Gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten te worden’.
  In een aantal gevallen en onder voorwaarden heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou hebben te laten wissen. Dit is het
  geval indien:
  • De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt
  • Je de toestemming voor het verwerken hebt ingetrokken
  • Je gegrond bezwaar maakt tegen de verwerking
  • Jouw persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt
  • Er een wettelijke verplichting is om de persoonsgegevens te wissen

Het recht om vergeten te worden, is geen absoluut recht. Wij kunnen besluiten niet aan jouw verzoek te voldoen en je gegevens niet te wissen als jouw verzoek niet gebaseerd is op één van de bovenstaande gronden, of; (i) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie te kunnen uitoefenen, (ii) om een wettelijke verplichting na te komen, of (iii) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Als wij niet voldoen aan jouw verzoek om jouw persoonsgegevens te laten wissen, informeren wij je over de redenen waarom wij niet aan jouw verzoek voldoen.

E-mail en social media (Whatsapp, Facebook, Instagram)


Wij communiceren met jou over het Know Yourself programma via e-mail. Wij maken geen gebruik van andere social media platforms zoals Whatsapp, Facebook of Instagram.

Profiling en geautomatiseerde besluitvorming

Het Know Yourself programma brengt mogelijke verbanden tussen gemeten stressniveau en stressgerelateerde factoren geautomatiseerd in kaart. Hiermee wordt beoogd jouw inzicht in deze onderliggende verbanden te vergroten.  Alleen jij krijgt deze resultaten en deze worden niet gedeeld met anderen.    

Toezicht

Een aantal instanties houdt toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken:

 • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de AVG
 • De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van de Wet op de Telecommunicatie (onder andere cookies en direct marketing)
 • De Functionaris Gegevensbescherming is onze interne toezichthouder.

Aanpassing van de privacyverklaring

De privacywetgeving is in beweging. Wij kunnen deze privacyverklaring dan ook aanpassen om up-to-date te blijven. Wij doen dit bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten of in de wet of in de rechtspraak. Wij raden je daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website.

Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken?

Dan kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Stuur een mail naar: welkom@carapaxit.nl. Of een brief naar:

Stationsplein 9H

2801 AK Gouda

Heb je klachten over de wijze waarop wij met jouw privacy omgaan dan kun je uiteraard contact met ons opnemen. Ook kun je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Privacyverklaring voor het laatst aangepast op: 22 Februari 2022