Social return

Oplossing voor de invulling van Social Return in aanbestedingen

Social return

Social return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inkopers van overheden kunnen, bij het verstrekken van inkoopopdrachten, de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Overheden passen social return op verschillende manieren toe. Er is geen generiek landelijk beleid op social return.

Social return toegelicht

Als een organisatie social return toepast, worden er bij de inkoop afspraken gemaakt met opdrachtnemers over het creëren van extra arbeidsplekken, werkervaringplekken of stageplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voorbeelden hiervan zijn langdurig werklozen, mensen die gedeeltelijke arbeidsongeschikt zijn of jongeren met een beperking. Door het op deze wijze creëren van extra arbeidsplaatsen, kan de doelgroep participeren naar vermogen waardoor er sprake is van extra productiviteit die anders onbenut zou blijven. Social return beoogt nadrukkelijk om bestaande banen niet te verdringen.

Aan de slag met social return

Vaak wordt social return toegepast in de vorm van een contractbepaling. De inschrijvers verplichten zich dan om een bepaald percentage (5% geldt als streefpercentage) van bijvoorbeeld de loonsom van een opdracht aan te wenden om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Er zijn ook andere mogelijkheden zoals het stellen van bijzondere uitvoeringsvoorwaarden zoals het opnemen van gunningscriteria. Veel overheidsorganisaties hebben eigen beleid geformuleerd voor social return.

Méérwaarde van Carapax IT voor de invulling van social-return

Bedrijven hebben vaak moeite met het invullen van social return. Het vinden van de kandidaten met de gewenste achtergrond is moeilijk en het beschikbaar stellen van relevant werk is vaak een grote inspanning. Bovendien ontbreekt vaak de kennis van het begeleiden van de arbeidsbeperkten. Carapax IT kan helpen. Wij hebben een aanpak waarbij de lusten van de inzet van arbeidsbeperkten bij de opdrachtgever ligt en de lasten bij Carapax IT. Naast het invullen van social return wordt, als neven-effect, ook voldaan aan de Participatie-wet en de Quotum-wet.

Binnen Carapax IT is het voeren van sociaal beleid een kernactiviteit. Zij werft en selecteert voor de uitvoering van de IT werkzaamheden bewust uitkeringsgerechtigden met (een vorm van) autisme op HBO/WO of PhD niveau uit de volgende doelgroepen:

  • Werkloosheidsuitkering (WW), langer dan 12 maanden werkloos en/of 50 jaar of ouder;
  • Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA), Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ);
  • Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (WAJONG);

Carapax IT neemt deze mensen zelf in dienst en voldoet hiermee aan de “social return” criteria zoals deze worden gesteld bij aanbestedingen. Ook zorgt Carapax binnen haar Competence Centers zelf voor een aangepaste werkomgeving met adequate begeleiding. Ervaren projectmanagers zonder autisme treden als meewerkend voorman op als draaischijf tussen medewerkers en opdrachtgevers. De opdrachtgever wordt niet geconfronteerd met aspecten van de inzet van mensen met autisme. Ze krijgt het gewenste product en dienst tegen de afgesproken prijs en met de gewenste kwaliteit. Met de inhuur van Carapax IT als social enterprise wordt integraal voldaan aan de social return bepalingen. De volledige inhuurprijs van Carapax IT kan opgevoerd worden voor de social return.

Volwaardig businesspartner

Carapax IT heeft de kwaliteit van de dienstverlening hoog in het vaandel staan. We zijn in staat om met onze medewerkers met autisme kwaliteit en productiviteit te leveren die bovengemiddeld zijn. Dit wordt aangetoond met de inmiddels langdurige relaties die opgebouwd zijn met tevreden opdrachtgevers. In de praktijk blijkt dat Carapax prima als verlengstuk van de contracterende partij functioneert.