Onze partners

Rabobank Foundation

Het idee en belangrijke doel achter de Rabobank Foundation, het maatschappelijk fonds van de Rabobank is investeren in de zelfredzaamheid van mensen, zowel in Nederland als in het buitenland. Mensen die hard werken om een (economisch) zelfstandig bestaan op te bouwen verdienen steun. Financieel én door de inzet van haar expertise en haar netwerk.

De warme samenwerking tussen de Rabobank Foundation, Carapax IT en andere betrokken partijen uit de regio Eindhoven / Veldhoven is erop gericht om een Competence Center in deze regio te kunnen starten, in navolging van Gouda, gericht op lokale arbeidsparticipatie voor mensen met autisme.

Meer informatie over de initiatieven van de Rabobank Foundation kunt u lezen op: https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/rabobank-foundation/netherlands/index.html


Instituut Gak

Instituut Gak steunt uiteenlopende projecten op de terreinen sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Nederland. Klein en groot, en binnen verschillende thema’s, projecten en leerstoelen. Meer informatie is te vinden op www.instituutgak.nl

 


Stichting DOEN

Groene, sociale en creatieve samenleving

DOEN gelooft dat dit haalbaar is. Want de wereld is rijk aan ondernemende mensen met duurzame, culturele en sociale initiatieven. Mensen die risico’s durven nemen om hun vaak baanbrekende ideeën tot leven te brengen en daarmee anderen inspireren. DOEN biedt deze mensen financiële ondersteuning om hun initiatief waar te maken en brengt hen met elkaar in contact.

Binnen Sociaal Ondernemen richt DOEN zich op ondernemingen die zich inzetten voor economische en maatschappelijke deelname van kwetsbare groepen mensen in de Nederlandse samenleving. Wij geloven dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om actief deel te nemen aan de maatschappij. Momenteel staan te veel mensen aan de zijlijn. Het ontbreekt ze bijvoorbeeld aan de juiste startkwalificatie, (sociaal) netwerk, vaardigheden en/of capaciteiten om volwaardig aan de huidige, complexe samenleving deel te nemen. Sociale ondernemingen bieden diverse mogelijkheden voor deze mensen om te participeren.

Stichting DOEN ontvangt haar middelen van de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij.

(bron: stichting DOEN)


Simac

In een markt die altijd in beweging is neemt Simac een toonaangevende positie in. Het ontwerpen, implementeren en exploiteren van technologie ziet Simac dan ook als een continu proces. Technologie vormt een onmisbaar element in de bedrijfsvoering van hun klanten en moet daarom altijd beschikbaar zijn. Simac is zich bewust van deze belangrijke verantwoordelijkheid.

Simac heeft samen met Carapax IT het initiatief genomen om in de regio Eindhoven 40 vaste banen te creëren voor mensen met autisme. Lees meer….

 

 


eSociety Platform – Digital Entrepreneurs

Digitaal meer welvaart en welzijn

De digitale revolutie is in volle gang. Technologische ontwikkelingen brengen steeds weer nieuwe mogelijkheden. Bijna iedereen en alles is online met elkaar verbonden. Communiceren, werken, leren, spelen, kopen… we doen het steeds meer digitaal via internet. Deze revolutie zet wereldwijd door. Zo groeit de digitale economie zeven keer sneller dan de gewone economie. Internet dringt door tot in de haarvaten van onze maatschappij: de eSociety.

De Digitale Agenda

Vanwege het grote economische en maatschappelijke belang van de verdere digitalisering tot een eSociety, steunt en stimuleert ook de Europese Commissie deze met de Digitale Agenda. De Digitale Agenda bevat maatregelen die de randvoorwaarden scheppen voor verdere digitale ontwikkeling in Europa. Snel, goed en vrij digitaal verkeer is daarbij absolute voorwaarde.

(bron: eSocietyplatform.nl)

 


 

Social Enterprise NL

Social Enterprise NL werkt aan een gunstig ondernemersklimaat voor sociale ondernemingen. Sociale ondernemingen functioneren, net als andere bedrijven, binnen een ecosysteem dat sterk wordt beïnvloed door wetten en regels, beleid en gedrag van overheden, financiële instellingen en kennisinstituten. Al deze organisaties kunnen de ontwikkeling van de social enterprise sector versnellen.

Sociaal ondernemen is ondernemen met een maatschappelijke missie.
Sociaal ondernemers zoeken innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Zoals: wat te doen met de 27.000 jongeren die jaarlijkse vroegtijdig school verlaten? Of de 2 miljoen Nederlanders die vereenzamen? Maar ook: hoe versnellen we de achterblijvende groei van duurzame energie of hoe creëren we banen voor mensen die aan de andere kant van de wereld in armoede leven?

Een sociale onderneming levert net als elke andere onderneming een product of dienst en heeft een verdienmodel. Geld verdienen is echter niet het hoofddoel, het is een middel om de missie te bereiken. Het doel van de sociale onderneming is maatschappelijke meerwaarde creëren, ook wel ‘impact’ genoemd.

De sociale onderneming is wereldwijd een groeiend fenomeen en ook in Nederland groeit deze groep ondernemers met de dag.

(bron: social enterprise NL)

 


Onbeperkt aan de slag

 

Werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkgevers kunnen elkaar moeilijk vinden. Werkzoekenden weten vaak niet welke werkgevers openstaan of op zoek zijn naar werknemers met een arbeidsbeperking, terwijl er zeker werkgevers zijn die deze groep een kans willen geven. Steeds meer werkgevers voelen zich medeverantwoordelijk voor een inclusieve arbeidsmarkt.

Voor werkgevers is het echter lastig om geschikte werknemers met een arbeidsbeperking te vinden. Onbeperkt aan de Slag creëert voor werkgevers en werkzoekenden in hun arbeidsmarktregio een virtuele omgeving waarop ze elkaar kunnen vinden.

 

 


De normaalste zaak

Inclusief ondernemen, gewoon beter voor iedereen

De Normaalste Zaak is een netwerk van MKB-ondernemers en grote werkgevers die het ‘de normaalste zaak’ vinden dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt. ‘Inclusief ondernemen’ noemen we dat. Optimaal gebruikmaken van de diversiteit en talenten van mensen.

De tijd is rijp

Bedrijven die inclusief ondernemen hebben een voorsprong. In een krapper wordende arbeidsmarkt vormen mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen een welkome aanvulling. In sommige branches is de krapte al actueel, anderen zullen volgen. De nieuwe generatie werknemers en consumenten vragen steeds vaker om inclusief en betrokken ondernemerschap. En de overheid stelt inclusief ondernemen (social return) steeds vaker als voorwaarde voor het verstrekken van opdrachten.

Kortom, de tijd is rijp om de stap te zetten.

(bron: de normaalste zaak)

 


 

Stichting Mama Vita

Mama vita biedt steun aan moeders van alle leeftijden, verschillende culturele achtergronden en met verschillende hulpvragen. De visie van stichting mama vita is ‘moeders ondersteunen om weer in hun eigen kracht te komen staan en weer zelfvoorzienend te zijn’. Stichting Mama Vita wil dit bereiken door het creëren van een sociaal netwerk, wat moeders kan ondersteunen bij de uitdaging van het opvoeden van hun kind met een autisme spectrum stoornis (ASS). Daarbij vindt Mama Vita het belangrijk om de moeders informatieve steun te bieden, zodat zij in staat zijn regie te nemen over de opvoeding van hun kind. Bovenstaande wil Stichting Mama Vita bereiken door maandelijkse bijeenkomsten en een jaarlijks evenement te organiseren.